§ 1:

Foreningens navn er ” Stenløse Fodboldvenner” og deres formål er:

1: At skabe aktiv interesse for ”STENLØSE BOLDKLUB”.

2: At yde støtte til STENLØSE BOLDKLUB`s almindelige drift inden for en beløbsramme, der fastsættes for et år ad gangen af Stenløse Fodboldvenner’s bestyrelse i forbindelse med Stenløse Boldklub’s årlige budgetlægning.

§ 2:

Som medlemmer optages aktive og passive medlemmer. Som aktivt medlem kan man kun optages, når man aktivt yder en indsats. Som aktiv indsats forstås at man hjælper med til afvikling af bankospillet herunder salg af bankoplader mv., regnskabsudarbejdelse samt indkøb af gevinster til bankospillet.

Bestyrelsen skal godkende aktive medlemmer, og kun aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fører en særskilt fortegnelse over aktive medlemmer, og denne fortegnelse vil altid være afgørende for om man er et aktivt medlem og dermed stemmeberettiget.

§ 3:

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen for aktive og passive medlemmer.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 4:

Foreningen ledes og dens midler administreres af en bestyrelse på 4 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling således:

 formanden vælges særskilt hvert år, 2 medlemmer vælges det ene år og 1 medlem vælges i det mellemliggende år og suppleanter hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på de øvrige poster. Desuden vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, disse vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden og er kun beslutningsdygtige, når mindst 2 af de 3 medlemmer er til stede for uden formanden.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Alt bestyrelsesarbejde er uden vederlag.

§ 5:

Foreningens pengemidler skal anbringes i et dansk pengeinstitut, og der kan kun disponeres over bankindestående og værdipapirdepoter af formanden og kassereren i fællesskab.

Formanden og kassereren kan godkende, at der udstedes kreditkort med begrænset hævningsret til aktive medlemmer, der varetager vareindkøb mv.

§6:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse på Stenløse Fodboldvenner’s hjemmeside.

§ 7:

Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det fornødent og skal afholdes når mindst 1/5 af de aktive medlemmer skriftligt forlanger dette.

§ 8:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 hverdage før dens afholdelse.

§ 9:

Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsens midte valgt dirigent. Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt majoritet. Til vedtagelse af nye love eller ændringer i de bestående, kræves dog mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal være for forslaget.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal

§ 10:

Foreningen kan kun opløses på lovlig indvarslet generalforsamling og kun hvis ¾ af foreningens aktive medlemmer stemmer herfor.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler ”STENLØSE BOLDKLUB”

 

Således vedtaget på generalforsamling den 19. februar 2019

 

Erich Drewer

Formand 

John Boysen

 

Peter Henriksen

Kasserer

Michael Clausen